Mediko Legal Oftalmoloji

Hizmetlerimiz

Uzman Bilirkişilik

 

Tıp hukuku ve malpraktisle ilgili ceza ve hukuk davalarında uzmanlık gerektiren davalardır. Bu davalarda mahkemeler adli bilirkişilerin konuya ilişkin değerlendirmelerine ve raporlarına ihtiyaç duyarlar. Teorik olarak mahkemeler her ne kadar bilirkişi raporları ile bağlı olmasalar da uygulamada genellikle bilirkişi raporları doğrultusunda kararlar olgunlaşmaktadır.

Bizim hukukumuzda Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı’nın listelerinde yer alan kişiler, Üniversitelerin ilgili bölümleri ve Yüksek Sağlık Şurası resmi bilirkişilerdir. Ancak mahkemeler gerekçe göstererek bunların dışındaki kurum veya kişilerden bilirkişilik yapmasını isteyebilirler.

Resmi bilirkişilerin dışında 5271 sayılı CMK ile ceza yargılamasına uzman bilirkişilik kurumu getirilmiştir. Doktrinde teknik ya da taraf bilirkişisi olarak adlandırılan bu kurum ceza yargılamasına büyük bir yeniliktir. Yasa ‘’Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.’’ demektedir. Hukuk yargılamasında da ‘’HMK, ‘’Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.’’ demektedir. Bu kurumun varlığı taraflara iddialarını kanıtlama olanağı bakımından son derece önemlidir.

Ayrıca mahkeme veya tarafların isteği üzerine her zaman uzman bilirkişinin bilgisine başvurmak üzere mahkemeye davet edilebilirler.

Bu bağlamda gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında tarafların kendilerinin ya da hukuk bürolarının talepleri değerlendirilerek taraf bilirkişisi/uzman mütalaası hazırlanır.