Mediko Legal Oftalmoloji

Hizmetlerimiz

Kurumsal Danışmanlık

 

Sağlık hizmet sunucuları olarak hastanelerin sorumlulukları hastanın kapıdan girdiği anda başlayıp, yapılan işleme göre hastaneden taburcu olduktan sonra dahi devam etmektedir. Sağlık hizmetinin sunumunun her aşamasında hastanelerin gerek kusura dayalı, gerekse kusursuz sorumluluğu söz konusudur.

Hastanelerin bu sorumluluklarında riski en aza indirmek adına;

- Her kademedeki hizmet üretenlerin, ve yöneticilerin medikolegal risk yönetimi konusunda eğitiminin sağlanması,

-Tıbbi hata oluşumunu en aza indirmek adına gerekli önlemlerin alınması (onam formları, enfeksiyon yönetimi, hasta dosyaları, arşivleme v.b ),

-Olay bazlı olarak her bir tıbbi malpraktis iddiasına karşı kurumun hukuk departmanı ile işbirliği halinde etkin savunma stratejilerinin geliştirilmesi,

-Kurumun hukuk departmanına gerek uzman bilirkişi olarak, gerekse resmi bilirkişi raporlarının, yorumlanması ile, medikolegal olayların anlaşılması yönetilmesi konusunda destek verilmesi,

-Sağlık hizmeti sağlayan kurumun, sigorta şirketleri ile ilişkilerinde, sağlık hizmeti sunumu sırasında oluşacak istenmeyen sonuçlarla ilgili olarak potansiyel davalar da dahil destek sağlanması,

-Sağlık kurumuna başvuran olgularda prosedüründeki eksiklikler nedeniyle ödemeyi yapan kuruluştan gelebilecek aleyhte iddiaları en aza indirecek hukuki-tıbbi danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi,

-Sağlık hizmeti sağlayan kurumun, sigorta şirketleri ile ilişkilerinde, sağlık hizmeti sunumu sırasında oluşacak istenmeyen sonuçlarla ilgili olarak potansiyel davalar da dahil destek sağlanması,

-Adli raporlar nedeniyle gerçekleşen mahkeme davetlerine aktif danışmanlık sağlanması,

-Sağlık kurumunun yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç duyduğu sair medikolegal konularda danışmanlık yapmak.

Kurumun ihtiyacı doğrultusunda süreli/süresiz danışmanlık sözleşmesi ile belirtilen danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.